Compliance

 

COMPLIANCESměrnice č. 1/2023

 

 

 

 

Úvodní slovo společnosti

Mezi základní hodnoty naší společnosti řadíme poctivost, čestnost, odpovědnost a lidskost. Díky tomu jsme schopni si neustále budovat důvěru našich zákazníků, ale i spolupracovníků i obchodních partnerů.

Směrnice Compliance obsahuje požadavky na dodržování zákonů, pravidel a etických zásad. Pomáhá nám vytvářet základ pro další úspěšnou spolupráci a rozvoj naší společnosti.

 

  1. Lidská práva a rovné zacházení

Dodržování a respektování lidských práv je dáno Všeobecnou deklarací lidských práv, přijatou OSN. Respektujeme, chráníme a podporujeme platné předpisy na ochranu lidských práv a práv dětí, odmítáme jakékoli využívání dětské práce, nucené a povinné práce i jakoukoli formu moderního otroctví. To platí nejen uvnitř našeho podniku, ale také i pro chování našich obchodních partnerů a naše chování vůči nim. Pokud zaznamenáme indicie o porušování lidských práv na pracovišti, je naším prioritním úkolem tomuto zabránit.

Podporujeme rovné zacházení, slušné a tolerantní jednání. Všem poskytujeme stejné šance. Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické, či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Nepřipustíme šikanu na pracovišti a nerovné zacházení. Pokud to bude nutné, informujeme o tom svého nadřízeného a situaci řešíme.

  1. Korupce, uplácení, praní špinavých peněz

Korupce má celosvětové závažné důsledky. Proto bojujeme proti korupci a transparentními procesy se snažíme eliminovat jednání, která by vzbuzovala byť jen dojem korupčního jednání.

Korupce má mnoho podob (peněžité a věcné dary, pozvánky, sponzorské dary apod.) Je zakázáno požadovat, přijímat, nabízet nebo dávat přímé či nepřímé úplatky. Naproti tomu je dovoleno účastnit se obvyklých obchodních obědů a pohoštění, jakož i přijímat a dávat pozornost ve formě malých věcných dárků. Podplatitelnost zaměstnanců škodí podniku i jeho zákazníkům a poškozuje i dobrou pověst společnosti. Pokud se někdo nechá podplácet, dopouští se trestného činu se všemi důsledky z toho vyplývajících.

Získáme-li indicie o korupci, oznámíme to bez zbytečného odkladu na kontakty v závěrečné kapitole.

Pečlivě prověřujeme identitu zákazníků, obchodních partnerů a dalších externích subjektů, se kterými chceme uzavírat obchody. Naším deklarovaným cílem je udržovat obchodní vztahy pouze se seriózními partnery, jejichž podnikatelská činnost je v souladu se zákonnými předpisy a jejichž provozní prostředky jsou legitimního původu.

Došlé platby bez zbytečného odkladu přiřazujeme odpovídajícím plněním a provádíme zaúčtování, čímž zajistíme transparentnost všech peněžních toků.

  1. Účetnictví, finanční výkaznictví, daně

Veškeré naše účetní transakce jsou prováděny v souladu se zákonnými podmínkami pro účetnictví a finanční výkaznictví. Veškeré daňové povinnosti a odvody jsou prováděny zodpovědně a včas. Hospodaření podniku a dodržování všech pravidel prochází kontrolou nezávislého auditora. Jsme si vědomi, že pokud dojde k nesrovnalostem a pochybení, může to mít závažné důsledky jak pro podnik po hospodářské stránce, tak může vést i k poškození jeho pověsti.

V případě zjištění i drobného pochybení je potřeba každý incident nahlásit svému nadřízenému nebo statutárnímu orgánu společnosti.

  1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zaměstnanost

Dbáme na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech našich zaměstnanců v rámci aktuálně platných zákonů a ustanovení. Pravidelně zajišťujeme proškolení všech zaměstnanců. Dodržujeme stanovená pravidla, používání ochranných prostředků a ochranných oděvů, dodržování pracovní doby a přestávek na oddech a odpočinek, provádění zdravotních prohlídek, zajištění kontrol a revizí vybraných strojů a zařízení, pravidelných kalibrací nářadí a pracovních prostředků, atd.

Nikdy neohrožujeme svým jednáním zdraví a bezpečnost svou ani svých kolegů či obchodních partnerů. V případě jakýchkoli zjištění ihned informujeme svého nadřízeného. V případě potřeby vytváříme preventivní opatření.

Zasazujeme se o to, aby všichni naši zaměstnanci měli řádně sjednané pracovní smlouvy včetně pracovních podmínek a popisů práce a byli za svoji práci adekvátně a spravedlivě odměňováni

Netolerujeme žádné ilegální zaměstnávání a práci načerno.

  1. Střet osobních zájmů

Soukromé zájmy se nesmí prosazovat na úkor podniku a společnosti. Má-li zaměstnanec osobní, rodinné, finanční či jiné vazby k partnerovi podniku či jeho zaměstnancům, jež by mohli ovlivnit objektivitu rozhodování nebo jednání v rámci výkonu práce, musí o tom informovat svého nadřízeného nebo vedení společnosti.

  1. Ochrana životního prostředí

Jako podnik neseme odpovědnost za ekologičnost a trvalou udržitelnost produktů, lokalit a služeb. Upřednostňujeme ekologické, pokrokové a efektivní technologie a prostředky. Dbáme na nakládání se zdroji a energií účelně a úsporně. Staráme se o to, aby naše aktivity měli co nejmenší dopad na životní prostředí, třídíme veškerý odpad a necháváme ho ekologicky zlikvidovat

  1. Ochrana osobních údajů, bezpečnost a ochrana informací, znalostí a duševního vlastnictví

Chráníme osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, využíváme a ukládáme pouze v souladu se zákonnými požadavky a duchu směrnic o GDPR .

Všechny části systému pro zpracování OÚ jsou zabezpečeny tak, aby byla zajištěna důvěrnost, integrita, dostupnost, prokazatelnost a odolnost chráněných informací a aby se zabránilo neoprávněnému internímu a externímu využití. V případě pochybení se obrátíme na osobu odpovědnou za GDPR v našem podniku nebo na specializovaná pracoviště ÚOOÚ.

Při své práci se budeme řídit výhradně firemními směrnicemi GDPR.

Dodržujeme pravidla a směrnice pro bezpečnost IT systémů, pracujeme pouze se zabezpečenými daty a softwary, všechny důležité přístupy jsou chráněny heslem

Žádný zaměstnanec nesmí neoprávněně poskytnout interní obchodní, provozní či technické informace třetím osobám.

  1. Náš oznamovací systém

Žádný zaměstnanec, který s čestným úmyslem oznámil porušení směrnice Compliance a který se sám neprovinil, se nemusí za své jednání obávat postihů.Dodržování zákonných předpisů a interních pravidel je naší nejvyšší prioritou. Úspěch naší společnosti je založen na bezúhonnosti a dodržování předpisů. Pro splnění těchto standardů je důležité dozvědět se o potenciálním pochybení zaměstnanců nebo dodavatelů a zastavit je.

Klíčovým pilířem našeho oznamovacího systému je zásada procesní spravedlnosti. Zaručuje také maximální možnou ochranu oznamovatelů, osob, kterých se to týká, a zaměstnanců, kteří se podílejí na vyšetřování oznámeného pochybení.

To zahrnuje také nabídku možností anonymního oznámení a komunikace. Ujišťujeme, že nebudeme provádět žádné kroky k identifikaci anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš oznamovací systém. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a všem osobám, které přispívají k vyšetřování nebudou tolerována. Osoby, které jsou s případem nějakým způsobem propojeny, jsou považovány za nevinné, dokud se porušení zákona neprokáže. Vyšetřování budou probíhat s maximální důvěrností. Informace budou zpracovány spravedlivým, rychlým a chráněným postupem.

Naším prvním parnerem v případě dotazů či nejasností ohledně zásad chování je náš nadřízený pracovník nebo zaměstnanec personalistiky. Kromě toho se můžeme obrátit na dozorčí radu společnosti nebo využít pomoci společnosti Škoda Auto a Porsche ČR prostřednictvím následujících kontaktů:

Podnět můžete podat 365 dní v roce, 24 hodin denně na mezinárodním bezplatném čísle: +800 444 46300*.

Pokud váš telefonní operátor nepodporuje bezplatnou službu, můžete zavolat na následující zpoplatněné číslo: +49 5361 946300. 

COMPLIANCE vytváří právní rámec, ve kterém se můžeme pohybovat a který nás má chránit před sankcemi. Nezávisle na tom, jací jsme, jaký je náš původ, orientace či přesvědčení, jaké máme úkoly či zodpovědnosti, naším chováním a jednáním neseme odpovědnost za úspěch našeho podniku a přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji. Naše společné hodnoty určují, jak pracujeme, rozhodujeme a jak odpovědně se chováme k sobě navzájem i k ostatním.

 

AUTO Hlaváček a.s., Týnecká 669/5, 779 00 Olomouoc – Holice

V Olomouci, dne 15.6.2023